Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

Положення про Громадську раду з питань оновлення Служби безпеки України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

29 квітня 2015 року286

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду з питань оновлення Служби безпеки України

І. Загальні положення

1.  Громадська рада з питань оновлення Служби безпеки України (далі – Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Службі безпеки України (далі – СБУ), утвореним для забезпечення участі громадян уздійсненні громадського контролю за проведенням в СБУ перевірок та застосуванням заборон, передбачених Законом України “Про очищення влади” (далі – очищення кадрового складу СБУ), налагодження ефективної взаємодії СБУ з цих питань із громадськістю, врахування громадської думки під час процесу оновлення СБУ, а також сприяння виконанню СБУ функцій органу, що здійснює перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

2.  У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України “Про очищення влади”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Про запобігання корупції”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави”, іншими законодавчими актами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

3.  Основними завданнями Ради є:

здійснення громадського контролю за процесом очищення кадрового складу СБУ, забезпечення врахування Службою безпеки України громадської думки під час здійснення заходів, передбачених Законом України “Про очищення влади”;

налагодження ефективної взаємодії СБУ з громадськістю;

забезпечення врахування громадської думки під час оновлення напрямів діяльності та кадрового складу СБУ;

підготовка пропозицій (запитів, звернень) та надання сприяння відповідним уповноваженим державним органам з питань здійснення заходів з очищення кадрового складу СБУ та проведення спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття посад в СБУ, пов’язаних із виконанням функцій держави.

4.  Рада має право мати бланк зі своїм найменуванням, офіційний веб-сайт.

5.  Строк повноважень Ради становить 2 роки. Повноваження Ради не можуть бути достроково припинені Головою СБУ або особою, яка виконує його обов’язки.

6.  Члени Ради мають відповідні посвідчення, установленого зразка за формою, затвердженою нормативно-правовим актом СБУ.

ІІ. Повноваження Ради

1. Відповідно до покладених на неї завдань Рада:

1) взаємодіє з питань, віднесених до її компетенції, з Громадською радою з питань люстрації при Міністерстві юстиції України, Громадською радою при СБУ, Міжвідомчим центром допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених, заручників та винайдення зниклих безвісти, антикорупційними громадськими радами при Центральному управлінні та регіональних органах СБУ, підрозділами Центрального управління СБУ, органами, закладами, установами СБУ, Антитерористичним центром при СБУ, правоохоронними та іншими державними органами, громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації;

2) здійснює моніторинг та аналіз інформації з питань оновлення кадрового складу СБУ, у тому числі тієї, яка надходить від фізичних та юридичних осіб на поштову та електронну адреси Ради;

3) готує пропозиції з питань:

пов’язаних із реалізацією положень Закону України “Про очищення влади”;

оновлення напрямів діяльності СБУ;

вирішення питань взаємодії СБУ з громадськістю;

оновлення кадрового складу СБУ, у тому числі щодо призначення на посади в СБУ громадських активістів, які відповідають вимогам статті 19 Закону України “Про Службу безпеки України”;

запобігання корупції в СБУ;

притягнення до передбаченої законом відповідальності співробітників СБУ, які вчинили корупційні правопорушення, а також діяння, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини;

внесення змін до законодавства України;

4) проводить, замовляє проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подає за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів або посадових осіб;

5) інформує громадськість про свою діяльність на власному веб-сайті або через засоби масової інформації;

6) направляє на розгляд Голові СБУ або його першому заступнику інформацію, яка стала відома Раді, про співробітника СБУ, стосовно якого проводиться перевірка, щодо поширення на нього заборон, передбачених Законом України “Про очищення влади”;

7) сприяє виконанню СБУ функцій органу, що здійснює перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

2. Рада має право:

запитувати і одержувати від підрозділів Центрального управління, органів, закладів, установ СБУ, Штабу Антитерористичного центру при СБУ необхідні для виконання повноважень Ради відомості, які не містять інформації з обмеженим доступом;

отримувати в установленому порядку від СБУ проекти нормативно-правових актів СБУ, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер та підлягають державній реєстрації, крім актів, які містять інформацію з обмеженим доступом;

подавати Голові СБУ або особі, яка виконує його обов’язки, рекомендації і пропозиції Ради з питань, що належать до її компетенції;

розглядати пропозиції та звернення інститутів громадянського суспільства, звернення громадян з питань, що належать до компетенції Ради, аналізувати та узагальнювати їх;

запрошувати до співпраці з Радою у якості консультантів співробітників СБУ за погодженням з їх керівниками;

направляти членів Ради у якості консультантів до підрозділів Центрального управління, органів, закладів, установ СБУ, Штабу Антитерористичного центру при СБУ на підставі запрошень їх начальників для узгодженого вирішення питань, що становлять спільний інтерес;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, робочі, експертні групи тощо);

запрошувати до участі у заходах, що проводяться Радою, фахівців державних органів, підприємств, установ та організацій, а також інших осіб за їх згодою;

організовувати і проводити наради, семінари, конференції, форуми, брати участь у публічних заходах з питань реалізації положень Закону України “Про очищення влади”;

обирати та припиняти повноваження членів Ради у порядку, визначеному цим Положенням;

розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим Положенням.

ІІІ. Формування Ради

1. Рада функціонує на безоплатній основі, на засадах добровільної участі громадських діячів (активістів), представників правозахисних організацій, засобів масової інформації, вчених та інших осіб за їхньою попередньою згодою.

2. Рада формується установчими зборами громадськості. Про час та місце проведення таких зборів оголошується на офіційному веб-сайті СБУ. Для участі у зборах громадяни подають заявки на електронну адресу СБУ не пізніше дня, що передує дню проведенню зборів. Форма (зразок) заявки розміщується на веб-сайті СБУ.

До складу Ради не можуть входити особи, на яких поширюються заборони, передбачені Законом України “Про очищення влади”, які мають не зняту або не погашену у встановленому законодавством порядку судимість за кримінальні правопорушення або які притягались до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, а також ті, які звільнені з військової служби через службову невідповідність, у зв’язку із позбавленням військового звання або у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

До складу Ради на постійній основі можуть входити представники СБУ та її підрозділів, представники Українського інституту національної пам’яті з правом дорадчого голосу.

3. Рада складається з двадцяти членів.

4. Персональний склад Ради обирається на установчих зборах громадськості простою більшістю голосів від числа осіб, що присутні на таких установчих зборах.

5. У разі необхідності чисельність Ради або її персональний склад можуть бути змінені (переобрані) двома третинами голосів від числа членів Ради, які присутні на її засіданні.

6. Повноваження члена Ради можуть бути припинені достроково у разі:

1)  подання до Ради власноручної заяви про вихід зі складу Ради;

2)  якщо він пропустив без поважних причин більше трьох засідань Ради поспіль за умови, що такі засідання відбувалися не частіше одного разу на тиждень.

При голосуванні щодо припинення повноважень (переобрання) такого члена Ради, він не бере участі у голосуванні.

7. Для організації своєї роботи Рада простою більшістю голосів від числа членів Ради, які присутні на її засіданні, обирає зі свого складу Голову Ради терміном на один квартал з правом переобрання, а також відкликає його з посади.

8. Рада простою більшістю голосів від числа членів Ради, які присутні на її засіданні, обирає зі свого складу секретаря Ради, а також відкликає його з посади.

9. Головування на засіданнях Ради здійснюється по черзі кожним членом Ради, який має право голосу, у алфавітному порядку.

10.  Оголошення про час та місце скликання установчих зборів громадськості для формування нової Ради розміщується на офіційному веб-сайті СБУ за 20 календарних днів до дати закінчення повноважень попереднього складу Ради.

IV. Організація роботи Ради

1. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць.

Час та місце наступного засідання Ради визначається на засіданні Ради. Оголошення про час та місце засідання Ради розміщується на офіційних веб-сайтах Ради та СБУ. Крім того, члени Ради повідомляються про час та місце проведення наступного засідання Ради секретарем Ради засобами телефонного зв’язку та за допомогою повідомлення, надісланого електронною поштою.

Вирішення організаційних питань, пов’язаних з роботою Ради, покладається на Голову Ради та секретаря Ради у межах компетенції.

У разі потреби, позачергове засідання Ради може бути скликано за ініціативою головуючого на наступному засіданні Ради, Голови Ради, секретаря Ради, не менш як 1/3 членів Ради або за зверненням Голови СБУ чи особи, яка виконує його обов’язки.

У разі скликання позачергового засідання Ради, відповідне оголошення про час та місце проведення позачергового засідання Ради розміщується на офіційних веб-сайтах Ради та СБУ. Крім того, члени Ради повідомляються про час та місце проведення позачергового засідання Ради ініціатором такого скликання за допомогою засобів телефонного зв’язку та за допомогою повідомлення, надісланого електронною поштою у строк, не пізніше ніж за 3 робочих дня до дати такого позачергового засідання.

2. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради з тих, які мають право голосу, згідно цього Положення. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Члени Ради, які не можуть бути присутніми на засіданні Ради, повинні повідомити про свою відсутність не менш ніж за 3 дні до дня засідання Ради, крім випадків, коли причина, яка не дозволяє прийняти участь у засіданні Ради, виникла пізніше, шляхом направлення повідомлення електронною поштою на адресу Голови Ради, або секретаря Ради, або до ґуґл-групи gromrada_sbu, або повідомити Голову Ради або секретаря Ради за допомогою телефонного зв’язку чи смс-повідомлення.

3. Для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Ради, на її засідання можуть запрошуватися співробітники СБУ, експерти та інші особи за згодою їх керівників. Такі запрошені особи користуються правом дорадчого голосу на засіданнях Ради.

4. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписується Головою Ради та секретарем Ради. Копії протоколів надаються Голові СБУ.

5. Член Ради, який не підтримав прийняте на засіданні рішення Ради, має право викласти свою окрему думку у письмовій формі, яка підлягає долученню до протоколу засідання Ради.

6. Допускається дистанційна участь члена Ради у засіданні, якщо така участь забезпечується відео-, телефонним або іншим зв’язком, і якщо проти такої участі не заперечують більшість присутніх на засіданні членів Ради.

7. Рішення Ради мають рекомендаційний характер та є обов’язковими для розгляду в СБУ. Термін розгляду таких рішень Ради складає 10 робочих днів.

8. Для вирішення питань у межах своєї компетенції Рада може утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, робочі, експертні групи тощо) з тематичних напрямків. Тематичні напрямки, склад та порядок діяльності таких робочих органів визначаються окремими рішеннями Ради.

V. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради

1. СБУ забезпечує Раду приміщенням, створює умови для роботи Ради та проведення її засідань, іншим чином сприяє організації діяльності Ради, а також забезпечує облік та збереження документів, пов’язаних з діяльністю Ради, відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань діловодства.

2. Рада інформує СБУ та громадськість про свою діяльність шляхом розміщення на офіційному веб-сайті або оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів, а саме: положення про Раду, планів роботи, керівного складу, протоколів засідань, звітів про роботу тощо.

 

 

Служба безпеки України інформує

Консультативний центр для учасників антитерористичної операції

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Порядок акредитації в районі АТО

Інструкція для отримання прес-карт представниками ЗМІ

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Рутковський Олексій Олексійович
детальніше
Алдохіна Марина Миколаївна
детальніше
Бессарабов Андрій Ростиславович
детальніше

Переглянути повний список