Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

Проект Постанови КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів неглас

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від “___” ____________ 2018 р. № ______

Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, затверджених поставною Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 669 “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2640), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України                                                          В. ГРОЙСМАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____________ 2018 р. № _____

Зміни, що вносяться до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності, пов’язаної                                                                  з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку
та інших технічних засобів негласного отримання інформації

 1. У пункті 1 після слів “до провадження” доповнити словом  “господарської”.
 2. У пункті 3:

1) доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“авторські зразки спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації – вироби, виготовлені ліцензіатом для їх демонстрації;”.

У зв’язку з цим абзаци другий – десятий вважати відповідно абзацами третім – одинадцятим;

2) абзац третій після слів “здійснюються із застосуванням” доповнити словом “авторського”;

3) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“посередники – суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти господарської діяльності, що мають відповідні повноваження у країні замовника, які сприяють здійсненню постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації державним (іноземним) замовникам, в тому числі імпортованих в Україну, та експортованих з України;”;

4) абзац восьмий викласти в такій редакції:

“складові спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації – взаємопов’язані структурні елементи (вузли, функціональні модулі, конструктивні елементи, у тому числі програмне забезпечення засобу), за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри спеціальних технічних засобів, та сукупність яких забезпечує функціонування спеціальних технічних засобів за цільовим призначенням;”;

5) доповнити після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“співвиконавці – суб’єкти господарської діяльності України, які беруть участь у виконанні робіт з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації на підставі відповідних договорів (контрактів), укладених з ліцензіатами.”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.

 1. У пункті 5 слова “суб’єкт господарської діяльності” замінити словом “ліцензіат”.
 2. Абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“для потреб державних органів, підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову діяльність (далі – державні замовники);”.

 1. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“7. До постачання спеціальних технічних засобів (зокрема на території України) ліцензіат може залучати посередників, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з постачанням спеціальних технічних засобів. Діяльність щодо постачання спеціальних технічних засобів посередниками провадиться згідно з договорами (контрактами).”.

 1. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону, додаються такі підтвердні документи:

засвідчені керівником здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) копії документів, що підтверджують право власності здобувача ліцензії, договору найму (оренди) об’єкта (приміщення, будівлі, споруди), де провадитиметься господарська діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, та установчих документів;

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) стосовно працівників, які будуть залучені до організації та/або провадження відповідного виду господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, із зазначенням їх освіти, кваліфікації (додаток 2);

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) щодо засобів та місць,  що будуть використовуватися для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів (додаток 3).

У разі доповнення переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, або зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат у строк, не пізніше ніж один місяць, повинен подати до органу ліцензування такі документи або відомості.”.

 1. Пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. У разі провадження господарської діяльності, пов’язаної                            з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, для потреб державних (іноземних) замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, до заяви про отримання ліцензії також додаються:

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) стосовно працівників, яким у зв’язку із залученням до провадження відповідного виду господарської діяльності надано допуск до державної таємниці (додаток 4);

відомості (за наявності) за підписом керівника здобувача ліцензії                (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) щодо державних замовлень, договорів (контрактів) з державними замовниками (додаток 5); наявності спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (додаток 6); режимних приміщень                (додаток 7) та/або засобів електронно-обчислювальної техніки (додаток 8).

У разі отримання ліцензіатом спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, він не пізніше ніж один місяць зобов’язаний надіслати до органу ліцензування відомості, визначені додатками 4, 5, 6, 7, 8.”.

 1. Друге речення пункту 11 виключити.
 2. Пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, передбачених Законом, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 10).”.

 1. Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Для провадження господарської діяльності, пов’язаної                                         з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, ліцензіат зобов’язаний мати затверджені керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата
(у разі коли виконавчий орган є колегіальним) документи (далі – внутрішні документи), у яких визначено:

місця провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів;

порядок організації і здійснення розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних, авторських зразків, облікованих складових, а також демонстрації таких засобів;

порядок організації і здійснення знищення (розукомплектування, умонтування) спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних, авторських зразків, облікованих складових, а також знищення їх технічної (конструкторської, технологічної тощо) документації;

підрозділ (підрозділи) та/або група працівників, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, його (їх) структура (склад) та завдання;

функціональні обов’язки працівників, які залучаються до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів в частині, що стосується розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

вимоги до освіти, кваліфікації кожного працівника, який допускається до організації та безпосереднього здійснення розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

порядок маркування, обліку, зберігання та передачі спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних, авторських зразків, облікованих складових, а також порядок обліку (реєстрації), зберігання та передачі технічної (конструкторської, технологічної тощо) документації.

Внутрішні документи розробляються з урахуванням установчих документів та специфіки господарської діяльності ліцензіата, пов’язаної                    з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів,                і можуть бути об’єднані в один документ.

Кожен працівник, який залучається до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, ознайомлюється із внутрішніми документами під підпис.”.

 1. Пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Ліцензіат у письмовій формі повідомляє органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені у його підтвердних документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (у тому числі до заяви про розширення                   або звуження провадження виду господарської діяльності) не пізніше одного місяця з дати набрання чинності такими змінами.”.

 1. Пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Ліцензіат провадить господарську діяльність, пов’язану
з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, виключно в межах місць провадження діяльності, які зазначені у підтвердних документах, що подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.”.

 1. Пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Ліцензіат не пізніше 10 робочих днів письмово повідомляє
(у тому числі за запитом) орган ліцензування з дня настання таких обставин (додаток 13):

підписання договорів (контрактів) з державними чи іноземними замовниками;

наявність фактів розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

припинення (перенесення строків), завершення виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, а також завершення етапів виконання робіт при виконанні ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт.”.

 1. В абзацах третьому та четвертому пункту 25 після слова “експериментальних” доповнити словом “, авторських”.
 2. Пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Ліцензіат зобов’язаний мати у власності (або використовувати на правах оренди) виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювальної та обчислювальної техніки та засоби загально-технічного призначення, що відповідають експлуатаційній та технічній документації на обладнання та засоби (паспорт, формуляр тощо), а також програмне забезпечення, в обсязі, який необхідний ліцензіату для розроблення та/або виготовлення спеціальних технічних засобів. Обсяг та номенклатура виробничого, випробувального обладнання, засобів вимірювальної та обчислювальної техніки, засобів загально-технічного призначення, програмного забезпечення визначається ліцензіатом.”.

 1. Пункт 32 викласти в такій редакції:

“32. До виконання робіт із розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, складових спеціальних технічних засобів ліцензіат може залучати співвиконавців, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням спеціальних технічних засобів, за попереднім письмовим повідомленням органу ліцензування та письмовою згодою замовника спеціальних технічних засобів (у разі його наявності).”.

 1. Абзац другий пункту 33 викласти в такій редакції:

“За результатами випробувань у той самий день складається акт випробувань (у двох примірниках), який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник акта надсилається до органу ліцензування не пізніше 10 робочих днів з дати його складення.”.

 1. Пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Демонстрації дослідних, експериментальних, авторських зразків спеціальних технічних засобів потенційним державним (іноземним) замовникам та/або посередникам, що проводяться на території України та за кордоном, здійснюються ліцензіатом після попереднього повідомлення органу ліцензування.

У разі відсутності у ліцензіата дослідних, експериментальних зразків з метою демонстрації спеціальних технічних засобів потенційним державним (іноземним) замовникам ліцензіат має право виготовити авторський зразок після узгодження з органом ліцензування.

Письмове повідомлення про проведення демонстрації дослідних, експериментальних, авторських зразків спеціальних технічних засобів із зазначенням місця, дати та строків проведення такої демонстрації завчасно надсилається до органу ліцензування, зокрема за допомогою засобів поштового, факсимільного, електронного поштового зв’язку.

В останній день проведення демонстрації за її результатами складається протокол, один примірник якого надсилається до органу ліцензування не пізніше 10 робочих днів з дати його складення.”.

 1. У пунктах 36, 37, 39 слова та цифри “протягом 10 робочих днів” замінити словами та цифрами “не пізніше 10 робочих днів”.
 2. Пункт 37 доповнити абзацами такого змісту:

“Постачання спеціальних технічних засобів для потреб державних (іноземних) замовників, а також надання послуг щодо розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів, що пов’язане з переміщенням їх через митний кордон України, здійснюється ліцензіатом після попереднього письмового узгодження з органом ліцензування.

Орган ліцензування не узгоджує переміщення спеціальних технічних засобів через митний кордон України у разі, якщо тактико-технічні характеристики спеціальних технічних засобів (частота, потужність, способи кодування, модуляції, шифрування тощо) перешкоджатимуть здійсненню негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукової, контррозвідувальної або розвідувальної діяльності органів та підрозділів державних замовників.”.

 1. Абзац четвертий пункту 38 виключити.
 2. В абзаці другому пункту 41 слова “серійними (заводськими) номерами” замінити словами “заводськими (серійними, інвентарними) номерами”.
 3. В абзаці першому пункту 42 після слова “замовнику” доповнити словом “(посереднику)”.
 4. В абзацах першому та третьому пункту 43 після слова “експериментальних” доповнити словом “, авторських”.
 5. Пункт 44 викласти в такій редакції:

“44. Відбір (вибракування) для знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюється спеціально утвореною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох осіб.

Знищення (розукомплектування) ліцензіатом спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюються спеціально утвореною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох осіб.

У разі анулювання ліцензії до спеціально утвореної ліцензіатом комісії для знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби залучаються представники органу ліцензування.

За результатами знищення (розукомплектування) в той самий день складається відповідний акт у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник акта надсилається до органу ліцензування не пізніше 5 робочих днів з дати його складення.”.

26. У тексті Ліцензійних умов слова “суб’єкт господарської діяльності” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “суб’єкт господарювання” у відповідному відмінку і числі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Додаток 1 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Ліцензійних умов

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Здобувач ліцензії _________________________________________________

(повне та скорочене найменування юридичної особи,

_____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника  здобувача ліцензії (уповноваженої або довіреної особи)/посадової особи юридичної особи

_____________________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця,

_____________________________________________________________________

серія, номер та дата видачі паспорта, орган, що видав паспорт)

організаційно-правова форма _______________________________________

 

для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _________

для фізичної особи - підприємця — реєстраційний номер облікової картки платника податків* ____________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця ________________________________________________________

поштові реквізити (для листування) __________________________________

номер телефону ___________________________________________________

номер факсу ______________________________________________________

адреса електронної пошти __________________________________________

Банківські реквізити:

поточний рахунок № ___________________ МФО ______________________

у _______________________________________________________________

(повне найменування фінансової установи)

Я, ____________________________________________________________, надаю згоду на обробку персональних даних з метою виконання вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 

____ ___________ 20 __ року

__________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності такого виду:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



Провадження господарської діяльності за отриманою ліцензією здійснюватиметься за адресою: __________________________________________

_____________________________________________________________________

номер телефону ___________________________________________________

номер факсу ______________________________________________________

Достовірність даних, зазначених у цій заяві, підтверджую.

Заявник:

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ року

________________________”.

 

 

 

 

 

 

28. Додаток 2 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

   “Додаток 2

                              до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
стосовно працівників, які будуть залучені до провадження господарської
діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку
та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Порядковий номер

Найменування посади

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер, дата наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (зазначити: працює
на постійній основі, за сумісництвом, тимчасово), призначення на посаду

Серія та номер диплома, найменування навчального закладу, яким виданий диплом, дата видачі, ступінь освіти, спеціальність та спеціалізація (кваліфікація)

Примітка

 

__________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ року

 

_______________________”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Додаток 3 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 3

  до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність засобів та місць, що будуть використовуватися
 для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням,
 виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Порядко-вий номер

Найменування виробничого, випробувального обладнання, засобів вимірювання та контролю, обчислювальної техніки, програмного забезпечення

Заводський та інвентарний номер

(за наявності)

Кількість, штук

Місце-знаходжен-ня обладнання (номер приміщен-ня), адреса

Реквізити документів, що підтверджують право власності або оренди обладнання (з ким та на який строк укладено договір оренди)

Дата проведення останньої повірки, документа, що підтверджує проведення повірки, найменування організації, що її проводила (для засобів вимірювальної техніки)

 

 

______________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

____ __________ 20__ року

 

______________________”.

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Додаток 4 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 4
              до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
стосовно працівників, яким у зв’язку із залученням до провадження
господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації
з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання
інформації, надано допуск до державної таємниці

Порядковий номер

Найменування посади

Прізвище, ім’я,
по батькові

Номер, дата розпорядження (наказу) про надання допуску, найменування органу СБУ, що надав допуск

Форма допуску

 

 

 

 

 

 

_________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ року

 

_______________________”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Додаток 10 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 10
до Ліцензійних умов

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням,  виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Заявник_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця,

        ______________________________________________________________________

серія, номер та дата видачі паспорта, орган, що видав паспорт)

______________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків*)

______________________________________________________________________

(місце проживання фізичної особи - підприємця)

поштові реквізити (для листування) _______________________________________

номер телефону ________________________________________________________

номер факсу ___________________________________________________________

 

адреса електронної пошти ______________________________________________

Я, __________________________________________________________, надаю згоду на обробку персональних даних з метою виконання вимог Закону України  “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Прошу переоформити ліцензію на провадження такого виду діяльності:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



на підставі частини сьомої статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Провадження господарської діяльності за отриманою ліцензією здійснюватиметься за адресою:____________________________________________ __________________________________________________________________________

номер телефону  _______________________________________________________

номер факсу ___________________________________________________________

Документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем ліцензіата), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії, додаються: __________________________________________________________________________

Достовірність даних, зазначених у цій заяві, підтверджую.

Заявник:

__________________________

(посада)

____________

(підпис)

______________________

(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ року

__________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

 

______________________”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Додаток 11 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 11
до Ліцензійних умов

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про звуження провадження виду господарської діяльності,
пов’язаної з ___________________________________________________________

 (вид господарської діяльності)

Заявник _____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи,

_________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника ліцензіата (уповноваженої або довіреної особи)/посадової особи

юридичної особи

_________________________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця,

_________________________________________________________________________

серія, номер та дата видачі паспорта, орган, що видав паспорт)

організаційно-правова форма ___________________________________________

для юридичної особи – ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ______________

для фізичної особи - підприємця – реєстраційний номер облікової картки платника податків* ________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця _______________________________________________________________

поштові реквізити (для листування) ______________________________________

номер телефону _______________________________________________________

номер факсу __________________________________________________________

адреса електронної пошти ______________________________________________

Я, ____________________________________________________________, надаю згоду на обробку персональних даних з метою виконання вимог Закону України        “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Прошу звузити провадження виду господарської діяльності до такого виду:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



 

Провадження господарської діяльності за отриманою ліцензією здійснюється за адресою: __________________________________________________________________

номер телефону ________________________________________________________

номер факсу ___________________________________________________________

 

Достовірність даних, зазначених у цій заяві, підтверджую.

 

Заявник:

________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ року

__________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

 

______________________________”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Додаток 12 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

 “Додаток 12
до Ліцензійних умов

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про розширення провадження виду господарської діяльності,
пов’язаної з ___________________________________________________________
(вид господарської діяльності)

Заявник ____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи,

_____________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника ліцензіата (уповноваженої або довіреної особи)/посадової особи

юридичної особи

_____________________________________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця,

_____________________________________________________________________________________

серія, номер та дата видачі паспорта, орган, що видав паспорт)

організаційно-правова форма __________________________________________

для юридичної особи – ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________________

для фізичної особи - підприємця – реєстраційний номер облікової картки платника податків* _______________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця ______________________________________________________________

поштові реквізити (для листування) _____________________________________

номер телефону______________________________________________________

номер факсу _________________________________________________________

адреса електронної пошти _____________________________________________

Прошу видати ліцензію на розширення провадження виду господарської діяльності до такого виду:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



Провадження господарської діяльності за отриманою ліцензією здійснюється за адресою:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

номер телефону _______________________________________________________

номер факсу __________________________________________________________

 

 

Достовірність даних, зазначених у цій заяві та в документах, що додаються              до неї, підтверджую.

________________________

(посада)

____________

(підпис)

_______________________

(ініціали та прізвище)

____ __________ 20___ року

Документи, перелік яких визначено Ліцензійними умовами на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, додаються: ______________________________________________________________________.

Заявник:

__________________________

(посада)

____________

(підпис)

______________________

(ініціали та прізвище)

____ _____________ 20__ року

_________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

_____________________”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         34. Додаток 15 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

Додаток 15
до Ліцензійних умов

ЖУРНАЛ
обліку спеціальних технічних засобів, складових частин спеціальних технічних засобів  для зняття інформації з каналів зв’язку
та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Поряд-ковий номер

Дата реєстрації

Найменування (шифр) та призначення спеціальних технічних засобів, складових частин спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Заводський (серійний, інвентарний)
номер

Дата і вхідний реєстрацій- ний номер
супровідно-го листа

Найменування органу, з якого надійшли спеціальні технічні засоби, складові частини спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації або в якому підрозділі взято на облік

Найменування
структурного підрозділу, до якого передано спеціальні технічні засоби, складові частини  спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (номер і дата накладної)

Найменування технічного документа, на підставі якого розроблено, виготовлено спеціальні технічні засоби, складові частини спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (номер, дата)

Підстава для зняття з обліку

Примітка

наймену-вання документа, номер, дата, куди відправлено

акт про умонтування, номер, дата

акт про знищення, номер, дата

                       
 

_____________________”.

 

 

35. У додатках 5 – 8, 13, 14 позицію “МП (за наявності)” виключити.

_____________________

 

 

Служба безпеки України інформує

Консультативний центр для учасників антитерористичної операції

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Дешко Олександр Григорович
детальніше
Шост Юрій Джимович
детальніше
Федотова Анжела Едвардівна,
детальніше

Переглянути повний список