Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

Проект постанови КМУ “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів неглас

ПРОЕКТ

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

                                                

від “___” ____________ 2017 р. №_____

 

Київ

 

“Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності,

пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних

технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та

інших технічних засобів негласного отримання інформації”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 669 “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2640) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                    В. ГРОЙСМАН

 

 

 

 

 

                                                         ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____________ 2017 р. № _____

 

Зміни, що вносяться до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням

спеціальних технічних засобів  для зняття інформації з каналів зв’язку

та інших технічних засобів негласного отримання інформації

 

1. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р № 669:

1) у пункті 1 після слів “до провадження” доповнити словом  “господарської”;

2) у пункті 5 слова “Суб’єкт господарської діяльності” замінити словом  “ліцензіат”;

3) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“для потреб державних органів, підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну та (або) розвідувальну діяльність (далі — державні замовники);”;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону, додаються такі підтвердні документи:

засвідчені керівником здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) копії документів, що підтверджують право власності здобувача ліцензії, договору найму (оренди) об’єкта (приміщення, будівлі, споруди), де провадитиметься господарська діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, та установчих документів;

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) стосовно працівників, які будуть залучені до організації та/або провадження відповідного виду господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, із зазначенням їх освіти, кваліфікації (додаток 2);

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) щодо засобів та місць,  що будуть використовуватися для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів (додаток 3).

У разі доповнення переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії або зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат у строк, не менше ніж два місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни, повинен подати до органу ліцензування такі документи або відомості.”;

5) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. У разі провадження господарської діяльності, пов’язаної                            з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, для потреб державних (іноземних) замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, до заяви про отримання ліцензії також додаються:

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) стосовно працівників, яким у зв’язку із залученням до провадження відповідного виду господарської діяльності надано допуск до державної таємниці (додаток 4);

відомості (за наявності) за підписом керівника здобувача ліцензії                (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) щодо державних замовлень, договорів (контрактів) з державними замовниками (додаток 5); наявності спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (додаток 6); режимних приміщень                (додаток 7) та/або засобів електронно-обчислювальної техніки (додаток 8).

У разі отримання ліцензіатом спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, він не пізніше 20 робочих днів зобов’язаний надіслати                 до органу ліцензування відомості визначені додатками 4, 5, 6, 7, 8.”;

6) у пункті 11:

після слів “та підтвердні документи” доповнити словами “на паперових носіях”;

друге речення виключити;

7) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, передбачених Законом, спадкоємець ліцензіата зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та засвідчені ним документи (їх копії, фотокопії), що підтверджують наявність таких підстав (додаток 10).”;

8) пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Господарська діяльність ліцензіата, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, провадиться штатними (в тому числі за сумісництвом) та/або тимчасовими працівниками.

З працівниками, залученими до провадження діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів укладаються трудові договори в письмовій формі.

Залучення зазначених працівників до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, здійснюється за письмовим наказом (розпорядженням) керівника ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Із зазначеним наказом (розпорядженням) обов’язково під підпис ознайомлюють відповідних працівників.”;

9) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Для провадження господарської діяльності, пов’язаної                                         з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, ліцензіат зобов’язаний мати затверджені керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) документи (далі — внутрішні документи), у яких визначені:

місця провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів;

порядок організації і здійснення розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних зразків, облікованих складових, а також демонстрації таких засобів;

порядок організації і здійснення знищення (розукомплектування, умонтування) спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних зразків, облікованих складових, а також знищення їх технічної (конструкторської, технологічної тощо) документації;

підрозділ (підрозділи) та/або група працівників, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, його (їх) структура (склад) та завдання;

функціональні обов’язки працівників, які залучаються до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів в частині, що стосується розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

вимоги до освіти, кваліфікації кожного працівника, який допускається до організації та безпосереднього здійснення розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

порядок маркування, обліку, зберігання та передачі спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних зразків, облікованих складових, а також порядок обліку (реєстрації), зберігання та передачі технічної (конструкторської, технологічної тощо) документації.

Внутрішні документи розробляються з урахуванням установчих документів та специфіки господарської діяльності ліцензіата, пов’язаної                    з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів,                і можуть бути об’єднані в один документ.

Кожен працівник, який залучається до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, ознайомлюється із внутрішніми документами під підпис.”;

10) пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Ліцензіат у письмовій формі повідомляє органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені у його підтвердних документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (у тому числі до заяви про розширення                   або звуження провадження виду господарської діяльності) не пізніше одного місяця з дати набрання чинності такими змінами.”;

11) пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Ліцензіат провадить господарську діяльність, пов’язану                                з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, виключно в межах місць, які зазначені у підтвердних документах,                            що подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.”;

12) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Ліцензіат письмо повідомляє (у тому числі за запитом) орган ліцензування  протягом 10 робочих днів з дня настання таких обставин:

  • підписання договору (контракту) з державними чи іноземними замовниками;
  • фактів розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів (додаток 13);
  • завершення етапів проведення ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, перенесення чи завершення строків виконання ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських.”;

13) пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Ліцензіат зобов’язаний мати у власності (або використовувати на правах оренди) в обсязі, що забезпечує технологічний процес розроблення та/або виготовлення спеціальних технічних засобів, виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювальної та обчислювальної техніки, програмне забезпечення, що відповідає експлуатаційній та технічній документації на обладнання (паспорт, формуляр тощо). ”;

14) пункт 32 викласти в такій редакції:

“32. До виконання робіт з розроблення, виготовлення дослідних, експериментальних зразків, складових спеціальних технічних засобів ліцензіат може залучати як виконавців зазначених робіт, якщо інше не передбачено договором (контрактом), співвиконавців, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням спеціальних технічних засобів, за попереднім письмовим повідомленням органу ліцензування та письмовою згодою замовника спеціальних технічних засобів          (у разі його наявності).”;

15) абзац другий пункту 33 викласти в такій редакції:

“За результатами випробувань у той самий день складається акт випробувань (у двох примірниках), який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник акта надсилається до органу ліцензування не пізніше 10 робочих днів з дати його складення.”;

16) пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Демонстрації дослідних, експериментальних зразків спеціальних технічних засобів потенційним державним замовникам, здійснюються ліцензіатом після попереднього письмового повідомлення органу ліцензування.

Письмове повідомлення про проведення демонстрації дослідних, експериментальних зразків спеціальних технічних засобів із зазначенням місця, дати та строків проведення такої демонстрації завчасно надсилається до органу ліцензування, зокрема за допомогою засобів поштового, факсимільного, електронного поштового зв’язку.

 В останній день проведення демонстрації, за її результатами,  складається протокол, один примірник якого надсилається до органу ліцензування протягом 10 робочих днів з дати його складення.

Демонстрації дослідних, експериментальних зразків спеціальних технічних засобів потенційним іноземним замовникам або посередникам, які їх представляють, що проводяться на території України або за кордоном, здійснюються ліцензіатом після попереднього письмового узгодження з органом ліцензування.”;

17) у пунктах 36, 37, 39 слова та цифри “протягом 10 робочих днів” замінити словами та цифрами “не пізніше 10 робочих днів”;

18) пункт 37 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

“Постачання спеціальних технічних засобів для потреб державних (іноземних) замовників, а також надання послуг щодо розроблення, виготовлення, технічного обслуговування, модернізації спеціальних технічних засобів, що пов’язане з переміщенням їх через митний кордон України, здійснюється ліцензіатом після попереднього письмового узгодження з органом ліцензування.”;

19) пункт 38 викласти в такій редакції:

“38. Розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для потреб іноземних замовників здійснюється ліцензіатом після письмового узгодження з органом ліцензування.

Орган ліцензування протягом 20 робочих днів узгоджує або надає обґрунтовану відмову в письмовій формі.

Подальше виготовлення та постачання спеціальних технічних засобів, однакових за найменуванням, тактико-технічними характеристиками для одного і того самого іноземного замовника, повторного узгодження не потребують. Виготовлення та постачання спеціальних технічних засобів здійснюється після письмового повідомлення органу ліцензування за раніше наданим узгодженням, копія якого видається органом ліцензування.

Ліцензіат протягом 10 робочих днів повинен інформувати орган ліцензування про проведені переговори щодо спеціальних технічних засобів з іноземними замовниками чи посередниками, які їх представляють, а також переданих їм матеріалів та досягнутих домовленостей.”;

20) в абзаці другому пункту 41 слова “серійними (заводськими) номерами” замінити словами “заводськими (серійними, інвентарними) номерами”;

21) в абзаці першому пункту 42 після слова “замовнику” доповнити словом “(посереднику)”;

22) пункт 44 викласти в такій редакції:

“44. Відбір (вибракування) для знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюються спеціально утвореною ліцензіатом комісією                 у складі не менше трьох осіб.

Знищення (розукомплектування) ліцензіатом спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюються спеціально утвореною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох осіб за участі представника органу ліцензування.

У разі знищення технічної документації, яка містить державну таємницю, до складу комісії також залучається працівник режимно-секретного органу ліцензіата.

За результатами знищення (розукомплектування) в той самий день складається відповідний акт у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник акта надсилається до органу ліцензування не пізніше 5 робочих днів з дати його складення.”;

23) у тексті Ліцензійних умов слова “суб’єкт господарської діяльності” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “суб’єкт господарювання” у відповідному відмінку і числі;

24) додаток 1 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Ліцензійних умов

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Здобувач ліцензії _________________________________________________

(повне та скорочене найменування юридичної особи,

_____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника  здобувача ліцензії (уповноваженої або довіреної особи)/посадової особи юридичної особи

_____________________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

_____________________________________________________________________

серія, номер та дата видачі паспорта, орган, що видав паспорт)

організаційно-правова форма _______________________________________

 

для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _________

для фізичної особи — підприємця — реєстраційний номер облікової картки платника податків* ____________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця ________________________________________________________

поштові реквізити (для листування) __________________________________

номер телефону ___________________________________________________

номер факсу ______________________________________________________

адреса електронної пошти __________________________________________

Банківські реквізити:

поточний рахунок № ___________________ МФО ______________________

у _______________________________________________________________

(повне найменування фінансової установи)

Я, ____________________________________________________________, надаю згоду на обробку персональних даних з метою виконання вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 

____ ___________ 20 __ року

__________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності такого виду:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



Провадження господарської діяльності за отриманою ліцензією здійснюватиметься за адресою: __________________________________________

_____________________________________________________________________

номер телефону ___________________________________________________

номер факсу ______________________________________________________

Документи надіслати за адресою: ____________________________________

_____________________________________________________________________

Достовірність даних, зазначених у цій заяві, підтверджую.

Заявник:

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ року

 

________________________”;

 

25) додаток 2 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

   “Додаток 2

                              до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
стосовно працівників, які будуть залучені до провадження господарської
діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку
та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Порядковий номер

Найменування посади

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер, дата наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (зазначити: працює
на постійній основі, за сумісництвом, тимчасово), призначення на посаду

Серія та номер диплома, найменування навчального закладу, яким виданий диплом, дата видачі, ступінь освіти, спеціальність та спеціалізація (кваліфікація)

Примітка

 

__________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ року

 

_______________________”;

 

26) додаток 3 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

                            

“Додаток 3

  до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність засобів та місць, що будуть використовуватися
 для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням,
 виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Порядко-вий номер

Найменування виробничого, випробувального обладнання, засобів вимірювання та контролю, обчислювальної техніки, програмного забезпечення

Заводський та інвентарний номер

(за наявності)

Кількість, штук

Місце-знаходжен-ня обладнання (номер приміщен-ня), адреса

Реквізити документів, що підтверджують право власності або оренди обладнання (з ким та на який строк укладено договір оренди)

Дата проведення останньої повірки, документа, що підтверджує проведення повірки, найменування організації, що її проводила (для засобів вимірювальної техніки)

 

 

______________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

____ __________ 20__ року

 

______________________”;

 

27) додаток 4 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 4
              до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
стосовно працівників, яким у зв’язку із залученням до провадження
господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації
з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання
інформації, надано допуск до державної таємниці

Порядковий номер

Найменування посади

Прізвище, ім’я,
по батькові

Номер, дата розпорядження (наказу) про надання допуску, найменування органу СБУ, що надав допуск

Форма допуску

 

 

 

 

 

 

 

_________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ року

 

_______________________”;

 

28) додаток 10 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 10
до Ліцензійних умов

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням,  виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Заявник_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

        ______________________________________________________________________

серія, номер та дата видачі паспорта, орган, що видав паспорт)

______________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків*)

______________________________________________________________________

(місце проживання фізичної особи — підприємця)

поштові реквізити (для листування) _______________________________________

номер телефону ________________________________________________________

номер факсу ___________________________________________________________

 

адреса електронної пошти ______________________________________________

Я, __________________________________________________________, надаю згоду на обробку персональних даних з метою виконання вимог Закону України  “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Прошу переоформити ліцензію на провадження такого виду діяльності:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



на підставі частини сьомої статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Провадження господарської діяльності за отриманою ліцензією здійснюватиметься за адресою:____________________________________________ __________________________________________________________________________

номер телефону  _______________________________________________________

номер факсу ___________________________________________________________

Документи (їх копії, засвідчені спадкоємцем ліцензіата), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії, додаються: __________________________________________________________________________

Документи надіслати за адресою: ________________________________________

__________________________________________________________________________

Достовірність даних, зазначених у цій заяві, підтверджую.

Заявник:

__________________________

(посада)

____________

(підпис)

______________________

(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ року

__________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

 

 

______________________”;

 

 

29) додаток 11 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 11
до Ліцензійних умов

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про звуження провадження виду господарської діяльності,
пов’язаної з ___________________________________________________________

 (вид господарської діяльності)

Заявник _____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи,

_________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника ліцензіата (уповноваженої або довіреної особи)/посадової особи

юридичної особи

_________________________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

_________________________________________________________________________

серія, номер та дата видачі паспорта, орган, що видав паспорт)

організаційно-правова форма ___________________________________________

для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ______________

для фізичної особи - підприємця — реєстраційний номер облікової картки платника податків* ________________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця _______________________________________________________________

поштові реквізити (для листування) ______________________________________

номер телефону _______________________________________________________

номер факсу __________________________________________________________

адреса електронної пошти ______________________________________________

Я, ____________________________________________________________, надаю згоду на обробку персональних даних з метою виконання вимог Закону України        “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Прошу звузити провадження виду господарської діяльності до такого виду:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



 

Провадження господарської діяльності за отриманою ліцензією здійснюється за адресою: __________________________________________________________________

номер телефону ________________________________________________________

номер факсу ___________________________________________________________

Документи надіслати за адресою: _________________________________________

Достовірність даних, зазначених у цій заяві, підтверджую.

 

Заявник:

________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ року

__________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

 

______________________________”;

 

30) додаток 12 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

 “Додаток 12
до Ліцензійних умов

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про розширення провадження виду господарської діяльності,
пов’язаної з ___________________________________________________________
(вид господарської діяльності)

Заявник ____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи,

_____________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника ліцензіата (уповноваженої або довіреної особи)/посадової особи

юридичної особи

_____________________________________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця,

_____________________________________________________________________________________

серія, номер та дата видачі паспорта, орган, що видав паспорт)

організаційно-правова форма __________________________________________

для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________________

для фізичної особи - підприємця — реєстраційний номер облікової картки платника податків* _______________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця ______________________________________________________________

поштові реквізити (для листування) _____________________________________

номер телефону______________________________________________________

номер факсу _________________________________________________________

адреса електронної пошти _____________________________________________

Прошу видати ліцензію на розширення провадження виду господарської діяльності до такого виду:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації



Провадження господарської діяльності за отриманою ліцензією здійснюється за адресою:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

номер телефону _______________________________________________________

номер факсу __________________________________________________________

Документи надіслати за адресою: ________________________________________

Достовірність даних, зазначених у цій заяві та в документах, що додаються              до неї, підтверджую.

________________________

(посада)

____________

(підпис)

_______________________

(ініціали та прізвище)

____ __________ 20___ року

Документи, перелік яких визначено Ліцензійними умовами на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації додаються: ______________________________________________________________________.

Заявник:

__________________________

(посада)

____________

(підпис)

______________________

(ініціали та прізвище)

____ _____________ 20__ року

_________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

_____________________”;

 

31) у додатку 15 слова “Заводський (інвентарний) номер” замінити словами “Заводський (серійний, інвентарний) номер”;

32) у додатках  5-8, 13,14 позицію “МП (за наявності)” виключити.

_____________________

 

Служба безпеки України інформує

Консультативний центр для учасників антитерористичної операції

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Порядок акредитації в районі АТО

Інструкція для отримання прес-карт представниками ЗМІ

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Михайлов Микола Петрович
детальніше
Павліченко Святослав Володимирович
детальніше
Фроленко Євген Олександрович
детальніше

Переглянути повний список