Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформа

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації”

 

І. Визначення проблеми

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” (далі – проект Постанови), розробленого Службою безпеки України, обумовлено необхідністю приведення нормативно-правової бази, що регулює порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації у відповідність до вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон) в який внесено зміни на підставі  Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

У зв’язку зі змінами в Законі стосовно порядку оформлення та подання документів до органу ліцензування і підстав переоформлення ліцензій, були викладені у новій редакції пункти 11, 12 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації
(далі – Ліцензійні умови), пункт 1 проекту Постанови було доповнено словом “господарської”. Також внесено  редакційні зміни щодо заміни по тексту Ліцензійних умов слів “суб’єкт господарської діяльності” в усіх відмінках і формах числа на слова “суб’єкт господарювання” у відповідних відмінках і числах. У пунктах 9 та 10 Ліцензійних умов слово “ліцензіат” замінено словами “здобувач ліцензії”.

Також, враховуючи зміни, передбачені Законом, щодо видачі ліцензії
(а саме, видачі копії ліцензії на паперовому носії, бажаного способу отримання ліцензії) в проекті акта було викладено в новій редакції додатки 1, 10, 11, 12 та  пункт 19 Ліцензійних умов приведено у відповідність до Закону в частині, що стосується документів, що додавалися до заяви про розширення або звуження провадження виду господарської діяльності  шляхом викладення його у новій редакції.

Крім цього, під час виконання Службою безпеки України своїх функцій
з питань ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації було виявлено, що:

окремі положення Ліцензійних умов, які стосуються переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а також щодо кадрових, організаційних та технологічних вимог, матеріально-технічного забезпечення сприймаються з подвійним трактуванням.  З метою уникнення  неоднозначності розуміння при тлумаченні положень пунктів 9, 10, 15, 16, 20, 22, 26 зазначені пункти були викладені в новій редакції;

для удосконалення механізму контролю над обігом спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації та зменшення ризиків від провадження зазначеного виду господарської діяльності були внесені доповнення до пунктів 22, 37, 44 Ліцензійних умов.  

З урахуванням пропозицій, які надходили від ліцензіатів під час здійснення Службою безпеки України заходів державного нагляду (контролю), певні зміни вносяться також до пунктів 3 (визначення термінології), 34 (запровадження авторського зразку) і  додатку 15 Ліцензійних умов.

У разі прийняття цього проекту Постанови буде досягнуто позитивних результатів його дії за рахунок відсутності витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також забезпечено баланс їх інтересів.

Законодавством передбачено ліцензування господарської діяльності пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, тому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. Альтернативного регуляторного нормативно-правового акта для вирішення порушеного питання немає.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

ні

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання запропонованого регуляторного акта є:

- удосконалення механізму контролю над обігом

- забезпечення дотримання вимог нормативно-правового акта суб’єктами господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (далі – господарська діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ);

- надання суб’єктам господарювання дієвого механізму захисту своїх прав під час провадження вказаного виду господарської діяльності.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – залишення існуючого підзаконного нормативно-правового акта без змін

Залишення ситуації без змін не сприятиме реалізації  вимог законодавства України, а також пропозицій, які надходили від ліцензіатів

Альтернатива 2 – прийняття проекту Постанови

Внесення змін до підзаконного нормативно-правового акта – приведення підзаконного нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України та його удосконалення

 

2. Оцінка обраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – залишення існуючого підзаконного нормативно-правового акта без змін

Відсутні

Додаткові витрати
не передбачаються

Альтернатива 2 – прийняття проекту Постанови

Приведення підзаконного нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України та його удосконалення; зменшення ризиків від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ

Додаткові витрати
не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів:

суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (одиниць)

6

4

25

4

39

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

15,38

10,25

64,10

10,25

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 Альтернатива 1 – залишення існуючого підзаконного нормативно-правового акта без змін

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2 – прийняття проекту Постанови

Удосконалення підзаконного нормативно-правового акта у частині уточнення його вимог, створення чітких і зрозумілих умов провадження видів господарської діяльності, їх спрощення

Відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючого підзаконного нормативно-правового акта без змін

1

Незабезпечення приведення підзаконного нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства України, вимоги підзаконного нормативно-правового акта уточнено не буде, пропозиції суб’єктів господарювання не будуть враховані. Цілі не будуть  досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

Прийняття проекту Постанови

4

Прийняття постанови забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей. Проблема більше існувати не буде

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Залишення існуючого підзаконного нормативно-правового акта без змін

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої цілі.

Невідповідність вимогам законодавства України, що регулює відносини у сфері ліцензування

Прийняття проекту Постанови

Так

Відсутні

Прийняття акта дозволить досягнути задекларованих цілей та сприятиме вдосконаленню підзаконних нормативно-правових актів, з урахуванням пропозицій суб’єктів господарювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Залишення існуючого підзаконного нормативно-правового акта без змін

Основна причина відмови – незабезпечення приведення підзаконного нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України, а також його удосконалення з урахуванням пропозицій суб’єктів господарювання

Х

 

 

Прийняття проекту Постанови

Прийняття даного регуляторного акта сприятиме приведенню підзаконного нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України, його удосконалення з урахуванням пропозицій суб’єктів господарювання

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується

 
 

Негативних наслідків від прийняття регуляторного акта не очікується.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт, що забезпечить приведення нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог законодавства України
з урахуванням останніх змін, що відбулися в ньому, а також його удосконалення в частині уточнення умов провадження господарської діяльності, органом ліцензування якої є Служба безпеки України, зокрема:

реалізацію Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” в який внесено зміни на підставі  Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”;

дотримання принципів державної регуляторної політики в частині прозорості та врахування громадської думки.

Прийняття зазначеного проекту регуляторного акта є механізмом, який забезпечить вирішення зазначеної проблеми.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових матеріальних і фінансових витрат органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта суб’єктами господарювання здійснено розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (Додаток 4 (Тест малого підприємництва) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Регуляторний акт набирає чинності через два місяця з дня його офіційного опублікування.

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Ліцензійні умови затверджуються Кабінетом Міністрів України, тому термін дії запропонованого акта залежить від терміну дії Закону.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

- розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – прогнозується та напряму залежатиме від кількості виданих органом ліцензування ліцензій;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, не обмежується (кількість ліцензіатів на кінець березня 2018 року – 39);

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – середній (кошти: 3137,4 грн.; час: 5 год.,
за результатами М-Теста );

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – є достатнім для поінформованості широкої громадськості та суб’єктів господарювання (акт буде розміщено на офіційному веб-сайті СБУ).

Додаткові показники результативності:

- кількість заяв, поданих до органів ліцензування здобувачами ліцензій;

- кількість прийнятих органами ліцензування рішень про видачу ліцензій;

- кількість прийнятих органами ліцензування рішень про залишення заяви без розгляду;

- кількість прийнятих органами ліцензування рішень по відмову у видачі ліцензії;

- кількість прийнятих органами ліцензування рішень про анулювання ліцензій;

- кількість оскаржених рішень органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії;

- кількість оскаржених рішень органу ліцензування про анулювання ліцензії;

- кількість заяв, поданих до органів ліцензування щодо звуження провадження виду господарської діяльності;

- кількість заяв, поданих до органів ліцензування щодо розширення провадження виду господарської діяльності;

- кількість виданих органом ліцензування розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов, актів про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, актів про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для зазначеного виду господарської діяльності, кількість актів про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання ліцензії.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде проводиться за допомогою заходів, спрямованих на оцінку стану впровадження регуляторного акта, шляхом аналізу статистичних показників.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Додаток: Тест малого підприємництва (М-Тест), на 5 аркушах, в 1 прим.

 

 

Голова Служби безпеки України                                       В. Грицак

 

 

Служба безпеки України інформує

Консультативно-дорадчий центр допомоги учасникам бойових дій

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Зайцев Олександр Миколайович
детальніше
Корнєв Олексій Володимирович
детальніше
Мусєєв Максим Сергійович
детальніше

Переглянути повний список