Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” (далі – проект акта) розроблено у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон) в який внесено зміни на підставі Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”. Законом передбачено, що орган ліцензування розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.

2. Цілі прийняття пропонованого акта

Запропонованим проектом регуляторного акта визначено наступні цілі державного регулювання:

- удосконалення механізму контролю над обігом спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;

- забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів суб’єктами господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (далі – господарська діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ);

- надання суб’єктам господарювання дієвого механізму захисту своїх прав під час провадження вказаного виду господарської діяльності.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

На сьогодні діють Ліцензійні умови, критерії належності та перелік спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації затверджені постановою Кабінету Міністрів України  від 22.09.2016 № 669.

Під час розробки проекту акта альтернативні способи досягнення цілей не розглядаються, оскільки згідно з Законом, ліцензійні умови визначено, як  нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, в тому числі вичерпний перелік підтвердних документів, що  додаються до заяви про отримання ліцензії.

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

Прийняття зазначеного проекту регуляторного акта є механізмом, який забезпечить вирішення зазначеної проблеми.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження запропонованого проекту акта сприятиме вдосконаленню порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ з урахуванням набутого досвіду ліцензування цієї діяльності, єдиному підходу при проведенні досліджень та  визначені належності технічних засобів до СТЗ.

Зокрема, конкретизація кадрових, організаційних, технологічних вимог до суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ, вичерпного переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, забезпечить їх однозначне тлумачення та неухильне дотримання.

Прийняття запропонованого регуляторного акта сприятиме запобіганню несанкціонованого розповсюдження та використання СТЗ суб’єктами, яким не надано право на здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Проект не передбачає додаткових витрат з державного бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечить виконання вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Введення в дію проекту акта призведе до вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ та контролю за обігом СТЗ.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

1.Відповідність нормативно-правових актів вимогам законодавства України у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Додаткові витрати не передбачаються

 

2. Сприяння запобіганню несанкціонованого

обігу СТЗ.

3. Виявлення та запобігання порушенням законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

 

Суб’єкти господарювання

1. Вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ, відповідно до законодавства України у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

2. Передбачуваність роботи органів державного нагляду (контролю).

Додаткові витрати не передбачаються

7. Обґрунтування строку чинності акта

Проект акта діятиме на період чинності норм Закону, в частині ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ, дія якого на сьогодні не обмежена у часі.

8. Показники результативності акта

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності регуляторного акта обрано показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість виданих органом ліцензування розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, актів про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, актів про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для зазначеного виду господарської діяльності, кількість актів про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання ліцензії;

- дані щодо кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, враховано обов’язкові прогнозовані значення показників результативності проекту Постанови. Тому визначаючи прогнозні значення обраних показників слід зауважити, що:

- розмір надходжень до державного бюджету (п. 5 ст. 14 Закону) залежить від кількості виданих ліцензій;

- на сьогодні дія акта поширюється на 34 суб’єктів господарювання;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, залежать від обраних ними видів робіт у   межах виду господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ, та зумовлюється необхідністю виконання кадрових, організаційних, технологічних, спеціальних та інших вимог, що встановлюються ліцензійними умовами провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта досягається шляхом розміщення проекту акта на  офіційному веб-сайті Служби безпеки України у мережі Інтернет;

- дані щодо кількості виданих органом ліцензування розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов залежать від результатів проведених перевірок, тому прогнозувати значення показника на цей час неможливо;

- кількість актів про:

невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов залежить від кількості невиконаних зазначених розпоряджень;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності,залежить від результатів проведених перевірок;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом залежить від результатів опрацювання поданих заяв про отримання ліцензій та їх кількості;

- дані щодо кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, залежить від результатів проведених перевірок.

9. Заходи для відстеження результативності акта

У зв’язку з тим, що для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснено статистичним методом через один рік після набрання чинності.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз офіційних даних, які подаватимуться органу ліцензування протягом календарного року, у встановлені проектом акта строки, в обов’язкових звітах, а також інформації, яка буде отримана в ході проведення планових перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних умов.

Періодичне відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, з метою установлення кількісних та якісних показників результативності акта порівняно із значеннями аналогічних показників, встановлених під час повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Службою безпеки України.

______________________________

 

Служба безпеки України інформує

Консультативний центр для учасників антитерористичної операції

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Порядок акредитації в районі АТО

Інструкція для отримання прес-карт представниками ЗМІ

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Михайлов Микола Петрович
детальніше
Павліченко Святослав Володимирович
детальніше
Фроленко Євген Олександрович
детальніше

Переглянути повний список