Роз'яснення окремих положень нормативно-правових актів

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов’язків надано право одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу СБУ від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об’єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю (п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України “Про Службу безпеки України”).

У разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності Служба безпеки України, її органи і співробітники мають також право одержувати в установленому законом порядку на письмову вимогу керівника органу або оперативного підрозділу СБУ від органів доходів і зборів, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форми власності) інформацію і документи про операції, стан рахунків і руху коштів на них за конкретний проміжок часу (з розшифруванням сум, дати призначення та контрагента платежу), вклади, внутрішньо- та зовнішньоекономічні угоди, а також завірені копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок конкретної юридичної або фізичної особи. Такі документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо – не пізніш як протягом 10 діб (п. 1 ч. 2 ст. 25 Закону України “Про Службу безпеки України”).

Оперативним підрозділам СБУ для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності підстав, передбачених ст. 6 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, надається право ознайомлюватися з документами і даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, на вимогу керівників підприємств, установ та організацій – виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, – витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку (п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”).

Слідчі, а також оперативні підрозділи СБУ за наявності письмового доручення слідчого, прокурора, у рамках кримінального провадження мають право збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірки (ч. 2 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України).

Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 “Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження”, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи, а також якщо речі та документи згідно зі ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення, застосовується такий спосіб збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України) під час отримання доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ надаються повноваження на письмову вимогу їх керівників одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо – не пізніш як протягом 10 діб (п/п. “б” п. 2 ст. 12 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”).

Слід звернути увагу на те, що законодавством (п. 1 ст. 12 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”) на спецпідрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ також поширено права, передбачені Законом України “Про Службу безпеки України” (ст. 25). Зазначене обумовлено тим, що ці спецпідрозділи мають статус державного органу, спеціально створеного для боротьби з організованою злочинністю (п/п. “в” п. 2 ст. 5 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”).

При проведенні контррозвідувальної діяльності органи, підрозділи та співробітники СБУ реалізують свої повноваження за наявності підстав, передбачених ст. 6 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність”, в рамках заведеної контррозвідувальної справи (ч. 6 ст. 8 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність”).

Відповідно до визначених функцій і повноважень органи, підрозділи та співробітники СБУ мають право витребовувати, збирати і вивчати документи та відомості, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, джерела і розміри їх доходів для попередження і припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України (п. 5 ч. 2 ст. 7 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність”).

Чинним законодавством не встановлено обов’язку співробітників, органів та підрозділів СБУ вказувати у запитах інше обґрунтування (проведення контррозвідувальної діяльності) або наводити додаткові, окрім вищезазначених, підстави.

Слід також зазначити, що відповідно до абзацу третього п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України “Про державну таємницю”, ст.ст. 4.4.1, 4.4.3 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ від 12.08.2005 № 440, зареєстрованого в Мін’юсті України 17.08.2005 за № 902/11182, відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи, організаційні положення, оперативну тактику здійснення органами СБУ контррозвідувальної діяльності, а також відомості про організацію, завдання, результати оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці, становлять державну таємницю.

Крім того, законодавство України визначає лише такі підстави і вимоги до форми запитів, відповідно до яких органи, підрозділи і співробітники СБУ мають право витребовувати відомості та документальні матеріали:

  • при здійсненні заходів із забезпечення державної безпеки та боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності (п. 3 ч. 1 і п. 1 ч. 2 ст. 25 Закону України “Про Службу безпеки України”), а також при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (п/п. “б” п. 2 ст. 12 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”) – письмова форма запиту
  • при здійсненні оперативно-розшукової діяльності (п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”) – ухвала слідчого судді
  • при здійсненні контррозвідувальної діяльності (п. 5 ч. 2 ст. 7 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність”), а також при здійсненні досудового розслідування в рамках кримінального провадження (ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України) – форма запиту не визначена, практика реалізації вказаних повноважень свідчить про застосування письмової форми запитів
  • у провадженнях про адміністративні правопорушення, у т.ч. пов’язані з корупційними проявами, порушеннями законодавства про державну таємницю тощо (п. 3 і п. 4-1 ч. 1 ст. 25 Закону України “Про Службу безпеки України”)
  • письмова форма запиту

Посилання у запитах на вищезазначені норми чинного законодавства, що передбачають відповідне право органів і підрозділів СБУ, є обов’язковим.

Водночас, вимоги щодо засвідчення таких запитів будь-якою печаткою законодавством не встановлюються.

Слід також зазначити, що направлення органами та підрозділами СБУ запитів до суб’єктів господарювання щодо витребування відомостей і документальних матеріалів не є втручанням у їх фінансово-господарську, адміністративну та інші види діяльності, а обумовлено виконанням покладених на СБУ чинним законодавством завдань контррозвідувальної, оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією, організованою злочинністю та ін.

При цьому, Конституцією України (ст. 68) на кожного суб’єкта покладається обов’язок щодо неухильного додержання Конституції України та законів України.

Згідно з чинним законодавством державні органи, підприємства, установи, організації та посадові особи мають сприяти СБУ у виконанні покладених на неї завдань (ст. 8 Закону України “Про Службу безпеки України”, ч. 3 ст. 5 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність”, ч. 1 ст. 11 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”).

У свою чергу, законні вимоги співробітників СБУ при виконанні ними службових обов’язків є обов’язковими для громадян і посадових осіб (ст. 36 Закону України “Про Службу безпеки України”).