Антикорупційна програма Служби безпеки України на 2021-2024 роки

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Служби безпеки України на 2021 - 2024 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму Служби безпеки України (далі – СБУ) на 2021 – 2024 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Загальні засади відомчої антикорупційної політики формуються з урахуванням:

 • потреби у формуванні високого рівня довіри до СБУ;
 • наявності умов для існування корупційного потенціалу в сфері правоохоронної діяльності, пов’язаного із управлінням значними державними ресурсами, підвищеним рівнем закритості та принципом єдиноначальності, який наділяє командирів (начальників, керівників) певними дискреційними повноваженнями, контактами співробітників із кримінальним середовищем, впливом правоохоронної діяльності на права та свободи громадян;
 • постійного контролю з боку громадськості за діяльністю правоохоронних органів.

Політика СБУ щодо запобігання та протидії корупції в підрозділах, органах, установах та закладах СБУ ґрунтується на принципах:

 • верховенства права;
 • доброчесності на публічній службі;
 • формування негативного ставлення до корупції;
 • невідворотності відповідальності за корупційні правопорушення;
 • ефективності та законності використання бюджетних коштів;
 • прозорості та відкритості антикорупційної діяльності;
 • забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом;
 • залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

Крім того відомча політика СБУ щодо запобігання та протидії корупції передбачає реалізацію антикорупційних реформ, створення ефективних механізмів запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням моральних і етичних норм, доброчесності та порядності особами, уповноваженими на виконання функцій держави, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами.

Одним із основних завдань Антикорупційної програми є утворення ефективної системи запобігання та протидії корупції, впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі СБУ та підвищення рівня довіри громадян до її діяльності.

Заходи з усунення виявлених корупційних ризиків спрямовуються на ліквідацію причин та умов, що можуть призвести до корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією, удосконалення відомчої антикорупційної нормативно-правової бази, підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи (підрозділи), відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Загальними заходами з реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності СБУ є:

№ з/п

Заходи

Терміни

Відповідальні особи/підрозділи

1

Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про військову, державну службу, законодавства про працю в Службі безпеки України

Постійно

Заступники Голови СБУ, начальники (керівники) функціональних підрозділів Центрального управління (далі – ЦУ), установ, закладів, регіональних органів СБУ

2

Виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності СБУ, встановлення причин і умов їх виникнення, визначення заходів щодо їх усунення (мінімізації)

Під час підготовки антикорупцій-ної програми СБУ

 

Перегляд ризиків – не рідше ніж раз на рік

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності СБУ, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ

3

Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів при виконанні повноважень співробітниками СБУ та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

Постійно

Начальники (керівники) функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ

4

Проведення службових розслідувань та перевірок, створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

У разі виявлення дисциплінар-ного правопору-шення

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ

5

Вжиття заходів навчального характеру щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства співробітниками СБУ

Постійно

Начальники (керівники) інших функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ

6

Забезпечення доступу до публічної інформації з метою забезпечення відкритості та прозорості впроваджених антикорупційних заходів у діяльності СБУ

Постійно

Начальники (керівники) функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ

7

Здійснення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком

Постійно

Управління роботи з особовим складом, відповідні підрозділи кадрового забезпечення

8

Організація проведення електронного декларування

Щороку протягом січня – квітня

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ, Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення, начальники (керівники) інших функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ

9

Проведення заходів, передбачених Законом України “Про очищення влади”

Постійно

Управління роботи з особовим складом, відповідні підрозділи кадрового забезпечення, Галузевий державний архів

Додаткові заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності СБУ на 2021 –2024 роки, особи (підрозділи), відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси викладено в додатку до цієї Антикорупційної програми.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Служби безпеки України, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, підрозділи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Основним напрямом у сфері запобігання та протидії корупції в системі СБУ є виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення особовим складом СБУ своїх повноважень та функцій, а також причин та умов, що можуть призвести до скоєння корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, реалізація заходів щодо їх усунення (мінімізації).

З метою здійснення оцінки корупційних ризиків наказом ЦУ СБУ від 24.06.2017 № 380 затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби безпеки України (далі – Комісія).

Комісією досліджено організаційну структуру СБУ, систему внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, надання адміністративних послуг, реалізацію контрольно-наглядових функцій, дотримання вимог, обмежень, заборон, визначених Законом, а також інші питання, що виникають під час службової діяльності СБУ.

Загалом Комісією визначено 17 об’єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності СБУ – 11 загальних та 6 спеціальних функцій СБУ.

З аналізу повноважень органів, підрозділів, установ і закладів СБУ та її співробітників вбачається, що в окремих із них існує вірогідність виникнення корупційних ризиків. Разом із цим, в системі СБУ постійно вживаються заходи, спрямовані на їх недопущення та мінімізацію. Зокрема, мінімізація їх настання досягається шляхом підвищення рівня свідомості особового складу СБУ щодо несприйняття корупції та вжиття додаткових заходів профілактичного, навчального, методичного та дисциплінарного характеру.

У той самий час, потребується здійснення негайних заходів щодо покращення матеріально-побутового забезпечення та соціального захисту співробітників СБУ, особливо щодо встановлення належного та конкурентоспроможного, порівняно з іншими правоохоронними органами та військовими формуваннями, розміру грошового та пенсійного забезпечення співробітників СБУ, що є дієвим чинником запобігання корупції.

Комісією ідентифіковано 20 корупційних ризиків у діяльності СБУ, для усунення/мінімізації яких потребується вжиття додаткових запобіжних заходів.

Із них: 3 – можливі при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності СБУ; 4 – мжливі в системі внутрішньої безпеки, в т.ч. запобігання та виявлення корупції; 1 – можливий при поводженні з інформацією з обмеженим доступом; 6 – можливі при управлінні матеріальними ресурсами; 1 – можливий при виконанні функцій з управління органами та підрозділами СБУ, управління персоналом та підготовки кадрів, а також у сфері соціально-побутового забезпечення особового складу СБУ; 2 – можливі виконанні функцій з управління фінансами; 2 – можливі при виконанні функцій ліцензування, дозвільної діяльності, а також контролю за станом охорони державної таємниці та службової інформації.

Комісією відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням НАЗК від 19.01.2017 № 31, проведено оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків. Визначено 7 – з середнім рівнем, 12 – з низьким.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності СБУ затверджено звіт, який включає Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Служби безпеки України, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення. Визначено відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання співробітників СБУ з питань запобігання корупції переважно відбувається в Національній академії СБУ та Інституті підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – ВВНЗ СБУ ) у межах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників СБУ за денною та заочною формами відповідно до навчальних планів, а також дистанційною формою відповідно до окремого графіка (додаток № 2).

Для цього передбачено викладення дисципліни “Забезпечення доброчесності в секторі безпеки України”, яка охоплюватиме вивчення таких тем: «Нормативно-правове регулювання запобігання корупції в Україні», «Поняття та форми корупційних проявів у секторі безпеки України», «Права та гарантії захисту викривачів корупції», «Корупційні ризики в практичній діяльності сектору безпеки», «Фінансовий контроль. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування», «Гендерно обумовлені аспекти корупції», «Психологічні засади формування антикорупційної поведінки співробітників СБ України», «Вплив інформатизації органів державної влади на забезпечення доброчесності та належного врядування», «Демократичний контроль за сектором безпеки як фактор протидії корупції».

Підбір, відбір та прийом громадян України на навчання до ВВНЗ СБУ та направлення співробітників СБУ на потоки підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у ВВНЗ СБУ здійснюються згідно з відповідними Правилами прийому до ВВНЗ СБУ та Розподілом навчальних місць на поточний рік, які затверджуються (погоджуються) керівництвом СБУ.

Проведення навчально-методичних заходів для підвищення рівня професійної підготовки співробітників, у тому числі з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, без відриву від виконання службових обов’язків на всіх напрямах діяльності в підрозділах, органах, закладах СБУ здійснюється на плановій основі з урахуванням поточних та актуальних потреб оперативно-службової діяльності.

Крім того проводяться навчальні заняття з антикорупційної тематики для особового складу, який залучатиметься до виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії у Донецькій та Луганській областях.

Також СБУ продовжить інформаційне забезпечення реалізації державної та відомчої антикорупційної політики з використанням наявних форм комунікаційних механізмів.

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми здійснюється спеціально уповноваженою особою, визначеною Головою СБУ, та Головним управлінням внутрішньої безпеки, які, серед іншого, мають право одержувати від функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ відповідну інформацію та в разі необхідності інформують про хід виконання Антикорупційної програми Голову СБУ.

У межах моніторингу ведеться облік, аналіз та узагальнення отриманої інформації, за результатами якого не рідше одного разу на рік здійснюється оцінка результатів здійснення передбачених Антикорупційною програмою заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків та оцінка ефективності Антикорупційної програми. За необхідності перед Головою СБУ ініціюється питання щодо необхідності внесення змін до Антикорупційної програми.

Оцінка ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням таких критеріїв:

 • повнота виконання;
 • своєчасність виконання;
 • ефективність виконання.
 • Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення очікуваних результатів.
 • Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання.
 • Захід вважається виконаним ефективно у разі:
 • створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією визначеного Антикорупційною програмою заходу;
 • усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією визначеного Антикорупційною програмою заходу.

Комісія, під час проведення оцінки виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у разі порушення строків, невиконання, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з’ясовує обставини, з огляду на які захід не було реалізовано або було реалізовано частково.

За результатами моніторингу та оцінки виконання до Антикорупційної програми можуть вноситися зміни.

Крім того Антикорупційна програма може переглядатися Комісією: у разі виявлення нових корупційних ризиків; протягом тридцяти календарних днів після внесення змін до Антикорупційної стратегії на 2020 ­– 2024 роки та Державної програми з її реалізації; у разі внесення змін до законодавства у сфері запобігання корупції; надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій; за результатами проведеної оцінки виконання Антикорупційної програми – не рідше ніж один раз на рік.

Зміни до Антикорупційної програми підлягають погодженню із Національним агентством з питань запобігання корупції.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає Голова СБУ.

Текст Антикорупційної програми розміщується на офіційному веб-сайті СБУ.


Заступник Голови Служби


Додаток 1

до Антикорупційної програми

Служби безпеки України на 2021 – 2024 роки


ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Служби безпеки України

Іван БАКАНОВЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності СБУ


З метою впровадження механізмів для зниження корупційних ризиків у діяльності Служби безпеки України (далі – СБУ) та підготовки Антикорупційної програми Служби безпеки України наказом Центрального управління (далі – ЦУ) СБУ від 24.06.2017 № 380 прийнято рішення розпочати роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності СБУ та затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби безпеки України (далі – Комісія).

Для залучення до складу Комісії представників громадськості та експертів інформацію про початок процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності СБУ розміщено на офіційному сайті СБУ. До роботи з оцінки корупційних ризиків залучалися й інші співробітники Центрального управління, закладів, установ та регіональних органів СБУ, які надавали інформацію, необхідну для ідентифікації та проведення оцінки корупційних ризиків.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Мін’юсті 28.12.2016 за № 1718/29848, Комісією досліджено організаційну структуру СБУ, систему внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, надання адміністративних послуг, реалізацію контрольно-наглядових функцій, дотримання вимог, обмежень, заборон, визначених Законом, а також інші питання, що виникають під час службової діяльності СБУ.

Комісією визначено об’єкти для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності СБУ, ідентифіковано ризики, здійснено їх визначення та проведено оцінку.

Загалом Комісією визначено 17 об’єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності СБУ – 11 загальних та 6 спеціальних функцій СБУ.

З аналізу повноважень органів, підрозділів, установ та закладів СБУ та її співробітників вбачається, що в окремих із них існує вірогідність виникнення корупційних ризиків. Разом із тим, в системі СБУ постійно впроваджуються заходи, спрямовані на недопущення та мінімізацію корупційних ризиків. Зазначене досягається шляхом підвищення рівня свідомості особового складу СБУ щодо несприйняття корупції, вжиття додаткових заходів профілактичного, навчального, методичного та дисциплінарного характеру.

У той самий час потребують покращення матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист співробітників СБУ, особливо встановлення належного та конкурентоспроможного, порівняно з іншими правоохоронними органами та військовими формуваннями, утвореними відповідно до законодавства України, розміру грошового та пенсійного забезпечення співробітників СБУ, що є дієвим чинником запобігання корупції.

Комісією ідентифіковано 19 корупційних ризиків, які потребують вжиття додаткових запобіжних заходів.

Із них: 3 – можливі при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності СБУ; 4 – мжливі в системі внутрішньої безпеки, в т.ч. запобігання та виявлення корупції; 1 – можливий при поводженні з інформацією з обмеженим доступом; 6 – можливі при управлінні матеріальними ресурсами; 1 – можливий при виконанні функцій з управління органами та підрозділами СБУ, управління персоналом та підготовки кадрів, а також у сфері соціально-побутового забезпечення особового складу СБУ; 2 – можливі виконанні функцій з управління фінансами; 2 – можливі при виконанні функцій ліцензування, дозвільної діяльності, а також контролю за станом охорони державної таємниці та службової інформації.

За результатами проведеного оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків визначено 7 ризиків із середнім рівнем, 12 ризиків із низьким рівнем.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Служби безпеки України, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1), та Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2), визначено відповідальних за їх виконання підрозділи, строки та необхідні ресурси.

Комісією прийнято рішення передати звіт для затвердження Голові СБУ та після його затвердження включити до Антикорупційної програми СБУ на 2021 – 2024 роки.


Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків

у діяльності Служби безпеки України